Słownik pojęć

 1. Beneficjent

  Jest to określenie oznaczające osobę, instytucję lub grupę społeczną, która czerpie określone korzyści z uzyskanych funduszy strukturalnych (pomocowych) oraz dzięki wdrożonym projektom. To każda osoba, instytucja czy też grupa społeczna, która doświadcza realnie pozytywnych efektów związanych z podjętymi inwestycjami na jej rzecz.

 2. Cel operacyjny

  To bardzo szczegółowo i dokładnie sprecyzowany (określony) cel w obszarze konkretnych działań, dzięki któremu może zostać zrealizowany cel szczegółowy. Cel ten przedstawiany jest w postaci przeliczenia na konkretny produkt. Inna definicja określa pojęcie to jako cel, służący realizacji celów pośrednich prowadzących w efekcie do zrealizowania celu głównego – generalnego.

 3. Biznesplan

  Pojęcie to oznacza dokument, który jest szkicem planowanych posunięć mających na celu rozpoczęcie własnej działalności usługowej lub handlowej. Na jego podstawie firma/ osoba starająca się o pozyskanie środków oraz zgody na rozpoczęcie swojej działalności, przedstawia potencjalnemu inwestorowi czy też decydentowi finalnemu, zarys swojego projektu. Profesjonalny biznesplan powinien bazować na przekonaniu, iż planowana inwestycja/ działalność przyniesie określone zyski w wyznaczonym/ planowanym okresie czasu. Cechy doskonałego biznesplanu to: jasna i zrozumiała treść, dokładnie przemyślana idea, prezentacja celów, logiczna konstrukcja, ilustracje (wykresy, analizy), własne przemyślenia, dokładne wyliczenia.

 4. Cross-financing

  Jest to dość elastyczny sposób finansowania wszelkich inwestycji, jakie mieszczą się w ramach tak zwanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( w jego skład wchodzi dofinansowanie wszelkich inwestycji infrastrukturalnych, produkcyjnych oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw). Dzięki dofinansowaniu w ramach cross-financing możliwe jest między innymi:

  • organizacja szkoleń;
  • przeprowadzanie kursów;
  • podnoszenie kwalifikacji;
  • doradztwo;
  • zakup potrzebnych (niezbędnych) urządzeń.

 5. Delegowana Instytucja Płatnicza

  Jest to pojęcie mocno związane z procedurami składania wniosku o płatność. Jest to specjalnie wydzielona część lub całość określonych działań, zadań, celów w ramach przygotowania i złożenia wniosku o płatność do Komisji Unii Europejskiej. Jest to jednostka działająca na wskazanym obszarze. Od typowej Instytucji Płatniczej różni się ona szerzej zakreślonym obszarem działania.

 6. Efekt dźwigni

  Tym pojęciem określa się sytuację, w której adekwatnie do wysokości uruchamianych środków na rzecz realizacji wskazanych celów/ działań, wzrasta zainteresowanie i zaangażowanie środków sektora prywatnego odnośnie wsparcia danej podjętej inwestycji. Jest to efekt pozytywnie oceniany z punktu widzenia Funduszy Strukturalnych. Dzięki niemu wielu ważnych inwestycji i planowanych działań ma szansę na powodzenie.

 7. Działanie

  Pojęcie to rozpatrywane jest w dwóch kategoriach. Po pierwsze: jako ważny instrument pomocy związanej z wdrożeniem priorytetów operacyjnych (powiązanych z programem operacyjnym). Drugie znaczenie to grupa projektów odwołujących się do priorytetu programu operacyjnego.

 8. Europejski Bank Centralny

  Pojęcie związane jest z drugim etapem budowy Unii Gospodarczej i Walutowej. Pierwotna nazwa tej instytucji to Europejski Instytut Walutowy. Siedziba EBC znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Na czele EBC stoi Zarząd, któremu przewodniczy Prezes. Wszelkimi działaniami podejmowanymi przez EBC steruje zaś Rada Zarządzająca. Składa się na nią: Zarząd oraz Gubernatorzy 25 narodowych banków centralnych krajów należących do strefy euro. EBC pod kierownictwem Zarządu oraz Rady Zarządzającej kieruje polityką pieniężną w strefie euro. Odpowiada on za wysokość stóp procentowych. Dodatkowo jest też odpowiedzialny za realizację założonych przez Eurosystem celów. W skład EBC wchodzą prócz Prezesa także Wiceprezes oraz czterech członków. Posiadają oni ośmioletnią nieodnawialną kadencję.

 9. Wniosek o dofinansowanie projektu

  Jednym z założeń polityki regionalnej UE jest odpowiednie zarządzanie finansami. Do tego celu służą im różnego rodzaju instrumenty finansowe. Najważniejsze z nich to fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności. Na lata 2007-2013 środki przeznaczone pod te fundusze wynoszą w sumie od 300 – 500 mld euro. Ubieganie się o środki z funduszy to inaczej ubieganie się o dofinansowanie. Aby otrzymać określone dofinansowanie, należy przedłożyć specjalny dokument. Jest nim właśnie wniosek o dofinansowanie projektu. Jako projekt należy rozumieć każde zamierzenie, działanie podejmowane przez beneficjenta (osobę fizyczną lub określoną instytucję – przedsiębiorstwo). Wniosek ten przedkłada się we wskazanej instytucji prawnej – finansowej, której zadaniem jest rozdzielenie środków, jakimi dysponuje w ramach określonego funduszu.

 10. Wniosek o płatność

  Jest to dokument, składany w instytucji płatniczej przez instytucję zarządczą. Ma on na celu kontrolę okresowych wypłat na rzecz beneficjentów. Dzięki jego istnieniu, pojawia się szansa na faktyczny – realny zwrot kosztów pochodzących z funduszy pomocowych.