Podstawowe, obowiązujące wytyczne polskie

Obecna sytuacja na polskim rynku pracy stawia przed osobami bezrobotnymi spore wymagania. Nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić i nie każdy może im sprostać. Dal tych właśnie osób, doskonałą alternatywą może okazać się samozatrudnienie czyli otwarcie własnej firmy. Jak wiadomo powołanie do życia własnego – dochodowego biznesu wiąże się przede wszystkim ze sporymi nakładami finansowymi szczególnie w pierwszej fazie istnienia i funkcjonowania firmy. Do tych osób, których budżet nie pozwala na takie dyspozycje, skierowana jest oferta funduszy unijnych. opis

Zgodnie z wytycznymi polskimi, narzuconymi czy naszkicowanymi przez gospodarza, czyli Unię Europejską, aby otrzymać prawo do ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć adekwatny wniosek. Powinien on zawrzeć takie informacje, które dotyczą głównych celów, jakie stawia przed sobą przyszłe przedsiębiorstwo. Wniosek ten musi przemawiać do decydentów, którymi są w Polsce specjalnie powołani operatorzy, czyli instytucje szkoleniowe, zadaniem których, jest zapewnienie osobom starającym się o otrzymanie dofinansowania odpowiedniego szkolenia i dostarczenia im wszelkich niezbędnych informacji oraz materiałów. Operatorzy są także uprawnieni do postępowania rekrutacyjnego, na etapie którego wyłaniają oni konkretnych beneficjentów.

Zgodnie z wytycznymi beneficjent może otrzymać środki o jakie się ubiegał jedynie po ukończeniu serii wymaganych szkoleń, ale środki te zostaną mu udostępnione dopiero z chwilą, gdy zarejestruje on swoją działalność. Przyznaną kwotę należy rozdysponować w ciągu trzech miesięcy od chwili podpisania umowy z operatorem. Niektóre z inwestycji wymagają do takowych kosztów własnych, zostaną one zwrócone beneficjentowi wraz z wykazaniem ostatecznych wydatków związanych z powołaniem firmy.