Nabór wniosków na różne działania operacyjne i konkursy

Osoby czy też firmy starające się o pozyskanie pomocy – wsparcia finansowego w postaci środków z funduszy unijnych, muszą przejść przez wiele skomplikowanych procedur zanim będą mogły otrzymać kwotę, o jaką się ubiegają. Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania potrzebnych środków jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek do wypełnienia można otrzymać bezpośrednio w siedzibie operatora projektu lub też na jego stronie internetowej. Dokument – pobrany czy otrzymany formularz – należy dokładnie wypełnić i złożyć w konkretnym miejscu oraz w określonym terminie. Dokument ten nie wymaga uzupełnienia go żadnymi dodatkowymi załącznikami. Musi on jednak posiadać szczegółowy i w miarę jasny opis planowanej działalności. Należy też dokładnie zapoznać się z wszelkimi zasadami rekrutacji oraz z zasadami wykluczenia pewnych projektów. opis

Beneficjenci i ich wnioski są oceniane w dwóch etapach. Pierwszy etap to ocena formalna wniosku, czyli sprawdzenie czy formularz został odpowiednio – prawidłowo wypełniony. Bywa, że formularz zostaje odrzucony gdyż … zabrakło na nim ważnego podpisu… Drugi etap to ocena merytoryczna, czyli sprawdzenie czy beneficjent posiada odpowiednie doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje, które umożliwią mu prowadzenie działalności której dotyczył składany wniosek.

Kolejny krok to przeprowadzenie rozmowy z potencjalnym kandydatem do otrzymania funduszy. Niekiedy osoby te są poddawane także testom psychologicznym, które dodatkowo oceniają predyspozycje beneficjenta.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do danego projektu, podpisują specjalne zobowiązanie, do uczestnictwa we wszelkich szkoleniach oraz do korzystania z doradztwa, które dotyczą prowadzonej działalności. Po ukończeniu szkoleń beneficjent składa już wniosek o dofinansowanie wraz z dołączonym biznesplanem. Biznesplany podlegają ocenie ekspertów, którzy nadają im punkty. Osoba wytypowana do otrzymania dotacji to ta, której biznesplan otrzymał najwięcej punktów.